Avís Legal

 

1. IDENTITAT DEL TITULAR WEB

SAT DORVEN, S.L amb CIF/ NIF: B-61257598 i direcció: C/ DIPUTACIÓ 53 (BARCELONA) Telèfon: 934243703 Email: dorven@satdorven.com.

NOM DEL DOMINI: https://www.satdorven.com/

 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen.

Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en què es produeix l’accés.

Es recomana a l’usuari llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts.

Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web.

Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric del Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir.

El titular del Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la web.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta web es troba protegit per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable del web o, si s’escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable de la web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al responsable del web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, es compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Continguts d’aquest lloc web han de dirigir-se al correu electrònic dorven@satdorven.com.

 

4. ACCÉS AL WEB

El nostre web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta. Els dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga i compromet a:

 • No utilitzar el web o els serveis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del responsable del la web o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Així mateix, el responsable del web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web i / o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

 

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El responsable del web no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la web.
 • Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del responsable del web.
 • Una actuació dolosa o culposa de l’usuari i / o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.

Així mateix, el responsable no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. El responsable té dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En compliment amb la normativa vigent, l’empresa informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

Se li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic dorven@satdorven.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

8. PUBLICITAT

D’acord amb el que regula la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l’usuari hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic dorven@satdorven.com.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de SAT DORVEN, S.L, seran competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA/ BARCELONA, Espanya.