Política de Privacitat

 

Finalitat del tractament

SAT DORVEN, S.L , amb CIF: B-61257598 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

Legitimació del Tractament

El tractament està basat en el consentiment que se li demana.

 

Termini de Conservació

Les dades proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunicat per part de l’interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació amb dades personals facilitada , sense que s’admeti la conservació de còpies d’aquesta informació.

 

Comunicació de dades a tercers

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a terceres persones, llevat d’aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l’interessat o persona per ell autoritzada per a l’adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.

 

Deure de Confidencialitat

SAT DORVEN, S.L garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Exercici de Drets

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Els interessats, en determinades circumstàncies, podran oposar-se al tractament de les seves dades. I en SAT DORVEN, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Pot exercitar els seus drets al correu electrònic dorven@satdorven.com. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.