CONDICIONS GENERALS

La present pàgina web satdorven.com és propietat de Sat Dorven S.L. amb CIF B61257598 i adreça fiscal C / Diputació 53 08015 de Barcelona.

Aquest document descriu els termes i condicions generals i les polítiques de privacitat aplicables a l’accés i ús dels serveis oferts per Sat Dorven S.L. dins del lloc www.satdorven.com. En conseqüència, totes les visites i totes les comandes i transaccions que es realitzin en aquest lloc, així com els seus efectes jurídics, quedaran regits per aquestes regles i sotmesos a la legislació aplicable a Barcelona.

Els Termes i Condicions i les polítiques de privacitat continguts en aquest instrument s’aplicaran i s’entendran com a part integral de tots els actes i contractes que s’executin o celebrin mitjançant els sistemes d’oferta i comercialització compresos en aquest lloc entre els usuaris d’aquest lloc i Sat Dorven sl (En endavant “SAT DORVEN”).

L’Usuari ha de llegir, entendre i acceptar totes les condicions establertes en els Termes i Condicions Generals i en les polítiques de privacitat de SAT DORVEN així com en els altres documents incorporats als mateixos per referència, previ al seu registre com a Usuari de satdorven.com i / o l’adquisició de productes i / o lliurament de qualsevol dada amb qualsevol fi.

Si l’usuari fes ús del lloc de SAT DORVEN, això implicarà l’acceptació plena de les condicions establertes. A més, l’Usuari s’obligarà a complir expressament amb les mateixes, no podent al·legar el desconeixement d’aquests Termes i Condicions Generals i de la Política de Privacitat.

CAPACITAT LEGAL

Els Serveis només estan disponibles per a persones que tinguin capacitat legal per contractar. No podran utilitzar els serveis les persones que no tinguin aquesta capacitat i els menors d’edat. Els actes que aquests realitzen en aquest lloc seran responsabilitat dels seus pares, tutors, encarregats o curadors, i per tant es consideraran realitzats per aquests en exercici de la representació legal amb què compten. Qui registri un Usuari com a empresa, ha de tenir capacitat per contractar a nom de tal entitat i d’obligar a la mateixa en els termes d’aquest Acord.

REGISTRE I ÚS DEL LLOC

És obligatori completar el formulari de registre en tots els seus camps amb dades vàlides per a convertir-se en Usuari autoritzat de satdorven.com, accedir a les promocions, i per a l’adquisició de productes i / o serveis oferts en aquest lloc. El futur usuari haurà de completar el formulari de registre amb la seva informació personal de manera exacta, precisa i veritable ( “Dades Personals”) i assumeix el compromís d’actualitzar les Dades Personals conforme resulti necessari. SAT DORVEN podrà utilitzar diversos mitjans per identificar els seus membres, però SAT DORVEN NO es responsabilitza per la certesa de les Dades Personals proveïts pels seus Usuaris. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, veracitat, vigència i autenticitat de les Dades Personals ingressats. Cada membre només podrà ser titular d’1 (una) compte SAT DORVEN, no podent accedir a més de 1 (una) compta SAT DORVEN amb diferents adreces de correu electrònic o falsejant, modificant i / o alterant les seves dades personals de qualsevol manera possible. Si es verifiqués o sospités un ús fraudulent i / o malintencionat i / o contrari a aquests Termes i Condicions i / o contraris a la bona fe, SAT DORVEN tindrà el dret inapel·lable de donar per acabats els crèdits, donar de baixa els comptes i fins de perseguir judicialment als infractors.

SAT DORVEN es reserva el dret de sol·licitar algun comprovant i / o dada addicional a efectes de corroborar les Dades Personals, així com de suspendre temporal o definitivament a aquells Usuaris qual no hagin pogut ser confirmats. En aquests casos d’inhabilitació, SAT DORVEN podrà donar de baixa la compra efectuada, sense que això generi cap dret a rescabalament, pagament i / o indemnització.

El membre, un cop registrat, disposarà de la seva adreça de correu electrònic amb un usuari i una clau secreta (en endavant la “Clau”) que li permetrà l’accés personalitzat, confidencial i segur. En cas de posseir aquestes dades, l’Usuari tindrà la possibilitat de canviar la Clau d’accés, per a això haurà de subjectar al procediment establert en el lloc respectiu. L’Usuari s’obliga a mantenir la confidencialitat de la seva Clau d’accés, assumint totalment la responsabilitat pel manteniment de la confidencialitat de la seva Clau secreta registrada en aquest lloc web, la qual li permet efectuar compres, sol·licitar serveis i obtenir informació (la “Compte “). Aquesta Clau és d’ús personal, i el seu lliurament a tercers no involucra responsabilitat de SAT DORVEN en cas d’utilització indeguda, negligent i / o incorrecta.

L’Usuari serà responsable per totes les operacions efectuades en i des de la seva Compte, doncs l’accés a la mateixa està restringit a l’ingrés i ús d’una Clau secreta, de coneixement exclusiu de l’Usuari. El membre es compromet a notificar a SAT DORVEN en forma immediata i per mitjà idoni i fefaent, qualsevol ús no autoritzat del seu Compte i / o Clau, així com l’ingrés per tercers no autoritzats a la mateixa. S’aclareix que està prohibida la venda, cessió, préstec o transferència de la Clau i / o Compte sota cap títol.

SAT DORVEN es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de registre o de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o rescabalament.

MODIFICACIONS DE L’ACORD

SAT DORVEN podrà modificar els termes i condicions generals en qualsevol moment, fent públics en el lloc dels termes modificats. Tots els termes modificats entraran en vigor als 10 (deu) dies de la seva publicació. Dins dels 5 (cinc) dies següents a la publicació de les modificacions introduïdes, l’Usuari haurà de comunicar per correu electrònic fent clic aquí si no accepta les mateixes; en aquest cas quedarà dissolt el vincle contractual i serà inhabilitat com a Membre. Vençut aquest termini, es considerarà que l’Usuari accepta els nous termes i el contracte continuarà vinculant a ambdues parts.

PROCEDIMENT PER FER ÚS D’AQUESTA WEB

En els contractes oferts per mitjà del lloc, SAT DORVEN informarà, de manera inequívoca i fàcilment accessible, els passos que s’han de seguir per a celebrar-los, i informarà, quan correspongui, si el document electrònic en què es formalitzi el contracte serà arxivat i si aquest serà accessible al membre. El sol fet de seguir els passos que per a tals efectes s’indiquin en aquest lloc per efectuar una compra, equival a acceptar que efectivament SAT DORVEN ha donat compliment a les condicions contingudes en aquest apartat. Indicar, a més, la seva adreça de correu postal o electrònic i els mitjans tècnics a disposició del Membre per identificar i corregir errors en l’enviament oa les seves dades.

MITJANS DE PAGAMENT QUE PODRAN UTILITZAR EN EL LLOC

Els productes i serveis oferts en el lloc, llevat que s’assenyali una forma diferent per a casos particulars o ofertes de determinats béns o serveis, només poden ser pagats amb els mitjans que en cada cas específicament s’indiquin. L’ús de targetes de crèdit se subjectarà al que estableixen aquests Termes i Condicions i, en relació amb el seu emissor, ja que s’ha pactat en els respectius contractes d’Obertura i Reglament d’Ús. En cas de contradicció, predominarà el que expressa aquest últim instrument . Si es tracta de targetes bancàries acceptades en el lloc, els aspectes relatius a aquestes, com ara la data d’emissió, caducitat, quota, bloquejos, etc., es regiran pel respectiu contracte d’obertura i Reglament d’Ús, de tal manera que SAT DORVEN no tindrà responsabilitat per qualsevol dels aspectes assenyalats. El lloc podrà indicar determinades condicions de compra segons el mitjà de pagament que s’utilitzi per l’usuari.

FORMACIÓ DEL CONSENTIMENT EN ELS CONTRACTES CELEBRATS A TRAVÉS D’AQUEST LLOC

A través del lloc web SAT DORVEN realitza ofertes de béns i serveis, que podran ser acceptades a través de l’acceptació, per via electrònica, i utilitzant els mecanismes que el mateix lloc ofereix per a això. Tota acceptació d’oferta queda subjecta a la condició suspensiva que SAT DORVEN validi la transacció.

En conseqüència, per a tota operació que s’efectuï en aquest lloc, la confirmació i / o validació o verificació per part de SAT DORVEN, serà requisit per a la formació del consentiment. Per validar la transacció SAT DORVEN haurà de verificar: a) Que valida i accepta el mitjà de pagament ofert per l’usuari, b) Que les dades registrades pel client en el lloc coincideixen amb els proporcionats en efectuar la seva acceptació d’oferta, c) Que el pagament és acreditat per l’Usuari.

Per informar a l’Usuari o consumidor sobre aquesta validació, SAT DORVEN haurà d’enviar una confirmació escrita a la mateixa adreça electrònica que hagi registrat l’Usuari acceptant de l’oferta, o per qualsevol mitjà de comunicació que garanteixi el degut i oportú coneixement del consumidor, o mitjançant l’enviament efectiu del producte. El consentiment s’entendrà format des del moment en què s’envia aquesta confirmació escrita a l’Usuari i en el lloc en què va ser expedida. L’oferta efectuada per l’Usuari és irrevocable excepte en circumstàncies excepcionals, com ara que SAT DORVEN canviï substancialment la descripció de l’article després de realitzada alguna oferta, o que hi hagi un clar error tipogràfic.

Avís Legal: La venda i despatx dels productes està condicionada a la seva disponibilitat i a les existències de producte. Quan el producte no es trobi disponible, SAT DORVEN ho ha de notificar immediatament al client i tornarà el valor total del producte pagat.

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA I PREU

El termini de validesa de l’oferta és aquell que coincideix amb la data de vigència indicada en la promoció o en virtut de l’esgotament de les quantitats de productes disponibles per a aquesta promoció degudament informats a l’Usuari, o mentre l’oferta es mantingui disponible, el menor de aquests terminis. Quan vulgui que en una promoció no s’indiqui una data d’acabament s’entendrà que l’activitat s’estendrà fins a l’esgotament dels inventaris corresponents.

Els preus dels productes i serveis disponibles en el lloc, mentre apareguin en ell, només tindran vigència i aplicació en aquest i no seran aplicables a altres canals de venda utilitzats per les empreses, com ara botigues físiques, venda telefònica, altres llocs de venda per via electrònica, catàlegs o altres. Els preus dels productes oferts en el Lloc estan expressats en euros llevat que es manifesti el contrari. Els preus oferts corresponen exclusivament al valor del bé ofert amb IVA i no inclouen despeses de transport, maneig, enviament, accessoris que no trobeu descrites expressament ni cap altre ítem addicional.

D’existir un error tipogràfic en algun dels preus dels productes, si el preu correcte de l’article és més alt que el que figura a la pàgina, a la nostra discreció, SAT DORVEN contactarà abans que el producte sigui enviat, i / o cancel.larem la comanda i li notificarem sobre la cancel·lació.

SAT DORVEN podrà modificar qualsevol informació continguda en aquest lloc, incloent les relacionades amb mercaderies, serveis, preus, existències i condicions, en qualsevol moment i sense previ avís, fins al moment de rebre una acceptació de compra.

PROMOCIONS

Les promocions que s’ofereixin en aquest lloc web no són necessàriament les mateixes que ofereixin altres canals de venda utilitzats per les empreses, com ara botigues físiques, venda telefònica, catàlegs o altres, llevat que s’assenyali expressament en aquest lloc o en la publicitat que realitzin les empreses per a cada promoció. Quan el lloc ofereixi promocions que consisteixin en el lliurament gratuït o rebaixada d’un producte per la compra d’un altre, el despatx del bé que es lliuri gratuïtament o a preu rebaixat, es farà en el mateix lloc en el qual es despatxa el producte comprat. SAT DORVEN sotmet les seves promocions i activitats promocionals al compliment de les normes vigents i disposicions legals.

ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els productes adquirits a través de la web s’han de subjectar a les condicions de despatx i lliurament escollides per l’Usuari i disponibles en el lloc. La informació del lloc d’enviament és d’exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Els terminis elegits per a l’enviament i lliurament, s’expliquen des que la SAT DORVEN hagi validat l’ordre de compra i el mitjà de pagament utilitzat, i es consideren dies hàbils per al compliment del dit termini. Les comandes seran enviats fins a trenta (30) dies hàbils després de finalitzada la venda.

SAT DORVEN comunicarà per mail als Usuaris les dades perquè pugui realitzar el seguiment de l’estat de la tramesa per Internet.

Si l’Usuari es trobés absent quan se li visita per deixar la comanda, el transportista deixarà un avís en què figuri l’hora de la visita. Passades les 48 hores del primer intent, el correu tornarà al domicili per efectuar el lliurament de la comanda. En cas que novament no es trobi a l’Usuari, l’enviament serà reintegrat a SAT DORVEN, havent l’Usuari posar-se en contacte amb les nostres oficines per a coordinar una nova entrega el cost estarà a càrrec exclusiu de l’Usuari.

Advertència: SAT DORVEN no pot garantir l’enviament a algunes regions del país de productes considerats sobre-dimensionats o amb pes excessiu per les empreses de correu. Quan això passi, ens reservem el dret de revocar les comandes que es trobin en aquestes condicions, cas en el qual l’ordre serà reversada i el valor del preu serà reemborsat al client en el menor temps possible.

RESPONSABILITAT DE SAT DORVEN

SAT DORVEN farà el possible dins de les seves capacitats perquè la transmissió del lloc sigui ininterrompuda i lliure d’errors. No obstant això, donada la naturalesa de la Internet, aquestes condicions no poden ser garantides. En el mateix sentit, l’accés de l’Usuari al Compte pot ser ocasionalment restringit o suspès amb l’objecte d’efectuar reparacions, manteniment o introduir nous Serveis. SAT DORVEN no serà responsable per pèrdues (i) que no hagin estat causades per l’incompliment de les seves obligacions; (ii) lucre cessant o pèrdues d’oportunitats comercials; (iii) qualsevol dany indirecte.

TERMES DE LLEI

Aquest acord serà governat i interpretat d’acord amb les lleis de Barcelona, ​​sense donar efecte a qualsevol principi de conflictes de llei. Si alguna disposició d’aquests Termes i Condicions és declarada il·legal, o presenta un buit, o per qualsevol raó resulta inaplicable, la mateixa haurà de ser interpretada dins el marc del mateix i en qualsevol cas no afectarà la validesa i l’aplicabilitat de les provisions restants.

NOTIFICACIONS

Qualsevol comentari, inquietud o reclamació respecte dels anteriors Termes i Condicions, la Política de Privadesa, o l’execució de qualsevol d’aquests, s’ha de notificar per escrit a SAT DORVEN a la següent adreça: Diputació 53, 08015 Barcelona.